Mangshi myuq byvat sik zhong go 70 zan wo cuq ong dvo be ki lum bvoi zuppong pong bi gvo

节目主持: 来马便

翻译配音:来马便

编辑:  鲍总诺 来马便

审核:李静